时间网站DNSSECv4Hv4Sv4H2v6解析v6Hv6Sv6H2评分
2024-02-29 21:06:17jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-29 20:35:19jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-29 17:35:15jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-29 17:05:39jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-29 07:06:32jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-29 06:37:53jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-29 04:05:49jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-29 03:35:56jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-28 04:35:24jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-28 04:06:36jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-27 09:06:19jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-27 08:36:10jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-27 03:36:01jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-27 03:05:15jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-27 00:06:27jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-26 23:35:56jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-26 05:36:36jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-26 05:06:00jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-25 06:06:14jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-25 05:37:26jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-25 05:05:43jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-24 00:05:47jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-23 23:35:45jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-23 11:35:21jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-23 11:07:07jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-23 00:06:24jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-22 23:36:18jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-22 13:35:44jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-22 13:10:29jytyj.chuzhou.gov.cn      40
2024-02-22 03:36:08jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-22 03:06:05jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-21 18:06:14jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-21 17:35:50jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-20 17:05:50jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-20 16:36:20jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-20 10:06:18jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-20 09:35:38jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-20 09:05:46jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-20 08:36:05jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-20 03:36:25jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-20 03:07:03jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-19 18:05:44jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-19 17:36:52jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-18 14:36:34jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-18 14:05:59jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-17 10:36:27jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-17 10:06:11jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-17 09:36:05jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-16 08:35:45jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-16 08:06:19jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-15 16:36:27jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-15 16:07:19jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-15 15:06:25jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-15 14:36:18jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-14 03:34:54jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-14 03:05:50jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-13 04:06:22jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-13 03:36:13jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-12 17:35:44jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-12 17:06:11jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-12 12:06:15jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-12 11:36:16jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-12 06:35:25jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-12 06:05:54jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-11 19:35:16jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-11 19:05:34jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-11 05:35:43jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-11 05:05:55jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-10 12:05:09jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-10 11:35:59jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-09 15:35:25jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-09 15:06:37jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-06 16:06:12jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-06 15:36:02jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-05 23:36:34jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-05 23:05:53jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-03 07:07:25jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-03 06:35:58jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-02 23:36:37jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-02 23:05:24jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-02 22:35:52jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-02 05:05:56jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-02 04:36:42jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-02-02 02:06:30jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-02 01:37:06jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-02-01 02:06:07jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-02-01 01:36:34jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-01-31 12:06:00jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-01-31 11:35:16jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-01-31 07:07:12jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-01-31 06:36:42jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-01-30 22:36:10jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-01-30 22:07:08jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-01-30 19:05:53jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-01-30 18:36:18jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-01-30 14:35:48jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-01-30 14:05:25jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-01-30 13:36:42jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-01-30 13:05:54jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-01-29 21:35:56jytyj.chuzhou.gov.cn   70