时间网站DNSSECv4Hv4Sv4H2v6解析v6Hv6Sv6H2评分
2024-06-22 06:30:30jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-22 06:00:23jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-21 15:00:41jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-21 14:30:21jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-19 04:00:31jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-19 03:30:23jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-17 05:30:31jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-17 05:00:23jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-16 22:00:45jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-16 21:30:25jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-16 11:30:34jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-16 11:00:19jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-16 09:30:35jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-16 09:00:27jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-15 03:00:30jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-15 02:30:23jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-13 17:00:43jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-13 16:30:23jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-13 09:00:33jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-13 08:30:20jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-12 10:00:42jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-12 09:30:19jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-11 12:00:33jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-11 11:30:18jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-11 08:00:33jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-11 07:30:24jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-10 08:00:30jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-10 07:30:21jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-10 06:00:30jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-10 05:30:22jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-10 03:30:34jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-10 02:30:26jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-10 00:00:33jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-09 23:30:24jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-09 13:30:34jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-09 13:00:24jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-09 06:00:29jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-09 05:30:22jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-09 05:00:33jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-09 04:30:24jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-09 01:30:30jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-09 01:00:24jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-08 10:00:30jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-08 09:30:23jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-07 18:00:31jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-07 17:30:16jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-07 16:30:37jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-07 16:00:24jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-07 05:30:33jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-07 05:00:21jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-06 19:36:41jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-06 18:30:26jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-04 06:00:31jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-04 05:00:21jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-03 05:30:31jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-03 05:00:23jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-02 23:00:32jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-02 22:00:22jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-02 19:00:32jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-02 17:30:20jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-02 11:00:50jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-02 10:30:27jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-06-02 07:00:46jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-06-02 06:30:24jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-30 02:30:31jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-30 02:00:27jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-29 16:30:36jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-29 16:00:22jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-29 14:30:40jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-29 14:00:22jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-29 08:30:34jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-29 08:00:22jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-29 01:00:35jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-29 00:30:27jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-28 19:30:34jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-28 19:00:26jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-28 06:30:28jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-28 06:00:23jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-27 17:30:36jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-27 17:00:20jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-27 16:30:38jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-27 15:30:15jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-26 20:00:35jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-26 19:30:18jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-26 11:30:34jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-26 11:00:23jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-26 08:30:33jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-26 08:00:24jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-25 09:00:29jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-25 08:00:29jytyj.chuzhou.gov.cn        0
2024-05-24 03:37:23jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-24 03:06:20jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-05-22 19:36:24jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-22 19:05:45jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-05-22 01:34:51jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-22 01:05:54jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-05-21 22:06:33jytyj.chuzhou.gov.cn   70
2024-05-21 21:36:01jytyj.chuzhou.gov.cn    60
2024-05-21 21:05:58jytyj.chuzhou.gov.cn    40
2024-05-21 16:35:56jytyj.chuzhou.gov.cn   70